Kurumsal / Basım-Yayım / Güldeste-i Hazret-i Nûreddîn el-Cerrâhî

Güldeste-i Hazret-i Nûreddîn el-Cerrâhî

Güldeste-i Hazret-i Nûreddîn el-Cerrâhî

"Dervişler için şiir Hak'tan gelen bir hikmettir."

 

Bu sözler uzun zamandır zihnimi meşgul etmekteydi. Sonra anladım ki sevdikleri için şiir yazan şairler hikmetin tâ kendisinin mazharıymış.

Osmanlı tasavvuf tarihinin ana damarlarında büyük görevler üstlen- miş tarikat büyükleri için yazılan medhiyeler, ölümlerine düşürülen tarihler yahut arkalarından kaleme alınan mersiyeler "sadece sanat gayesi" olan şi- irler değillerdir. Büyükler için yazılan bütün sözler onlara bir arz-ı tazimin ve muhabbetin ifadesidir. Kendi terminolojisi ile "âşık dervişler", "ölümsüz maşuklarına" muhabbetlerini izhar için dökerler sözlerini varaklara...

Pîşuvâ-yı erbâb-i tarikat, rehnumâ-yı ashâb-i ilm ü ma'rifet Hazreti Pîr Sultân Muhammed Nûreddîn el-Cerrâhî el-Halvetî'nin muhabbetlileri tarafından kaleme alınmış pek çok âşıkane şiir bulunmaktadır. Kimi bir dîvân içinde, kimi bir Envâr-ı Tarikat risalesi arasında, kimisi ise sadece bir hat levhası ola- rak arz edilmiş çok sayıda medhiye yahut tarih Hazret-i Pîr'in muhabbetlileri- nin, kendisine adeta bir arz-ı tazimidir.

İstanbul'un pîrleri içinde "İstanbul'da doğup büyüyerek yetişmiş tek pîr" olan Hazret-i Pîr Muhammed Nûreddîn el-Cerrâhî el-Halvetî, bir Horasan ekolü olan Halvetiyye'nin Anadolu'daki ana kolu Marmaraviyye kolunun, Ra- mazaniyye şubesinden neşet eden CERRÂHÎLİK'in pîridir. Tasavvuf tarihinde "Hâtemü'l-Pîr" olarak anılmış son kol sahibi olan Nûreddîn-i Cerrâhî'nin or- taya koyduğu aşk mesleği "dervişlik", İstanbul'un tasavvufi hayatında derin izler bırakmıştır. Tekkeler kapatılana dek Karagümrük'teki "Hankâh-ı Hazret- i Pîr" güzel sanatkârlardan devlet adamlarına pek çok dervişe "aşk mesleğini" talim ettirmiştir.

Bu aşk mesleğinin birer veled-i kalbleri niteliğindeki Cerrâhî âşıkları tarafından kaleme alınmış nutk-ı azîzânı toplama ve okuma merakımız uzun zamandır devam etmekteydi. Ünlü devlet adamlarından dîvân şairlerine, tek- ke dervişi "kûşe sahibi" âşıklardan postnişîn efendilere kadar pek çok insan tarafından engin bir hürmet ve hayranlıkla kaleme alınmış bu eserleri bir ara- ya getirerek "deste-gül" oluşturmak fikri de zihnimizin bir köşesinde bulun- maktaydı. Elimize gelen bütün evrakları hatta daha evvel sadece hat levhası olarak vücut bulmuş bütün eserleri tetkik ederek Hazret-i Pîr'in muhabbeti ile feyizlenmiş insanlardan feyizlenmek, "sevenleri sevmek nispetinden olur" dü- şüncesiyle bu şiirleri bir araya getirmeye cüret ettik.

"Güldeste-i Hazret-i Nûreddîn" gibi iddialı bir isim taşıdığının farkın- da olduğumuz bu derlemenin Hazret-i Pîr'e gönül vermiş kişilerin gönüllerine bir su serpmesini Cenâb-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Amacımız Hazret-i Pîr'in şahsına yazılmış bu güzel âşıkâne sözleri bir araya getirerek kendisinden bir himmet vesilesi ummaktır. Kitabımızda yer alan bütün kusurlar bu fukarâ-yı pür-hatanın, güzellikler ise bizlere nasiplenecek bir aşk deryası lutfetmiş Haz- ret-i Pîr Efendimizindir.

 

Himmet eyle bî-çârene Yâ Hazret-i Nûreddîn

 

Güldeste-i Hazret-i Nûreddîn el-Cerrâhî - İndir